กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววนิดา มากสลุง
ครูอัตราจ้าง