คณะผู้บริหาร

นางพรทิพย์ ทานะมัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประเสริฐ ศลสกล

นางกฤษณา ศลสกล

นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุง

อัคยา เวฬุวนารักษ์
เบอร์โทร : 0899005157
อีเมล์ : aumakaya@gmail.com

นายพรชัย สีผาย