ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                   โรงเรียนโคกสลุงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี เขตการศึกษา 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2518  ตามความต้องการของชาวตำบล
โคกสลุง โดยมีนายบรรจง  สุขวิวัฒน์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอธิการชิ้น  จุลปัญโญ (หรือพระครูวิลาศ  คุณาธาร) เจ้าอาวาสวัดโคกสำราญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เปิดทำการสอนครั้งแรก ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสำราญ มีนักเรียน 16 คน ครู อาจารย์ 3 คน  นายพันธ์  อ่อนบรรจง (ศึกษาธิการอำเภอพัฒนานิคม) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมา วันที่ 15 ธันวาคม 2518  กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีสมัย  จำปาทอ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                   ปีการศึกษา  2519  เริ่มปรับพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหนองกระเบียน หมู่ที่ 2  ตำบลโคกสลุง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง โดยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาทั้งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส และประชาชนตำบลโคกสลุง ตลอดจนศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้มอบโต๊ะเรียนให้จำนวน 60 ชุด นอกจากนี้กรมสามัญศึกษายังได้จัดสรรงบประมาณให้สร้าง บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง และห้องส้วมนักเรียนอีก 1 หลัง
                   ปีการศึกษา 2520 จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดโคกสำราญ มาทำการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน ให้อีกจำนวน 1 หลัง จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. ให้ 1 หลัง
                   ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษายังได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) ให้อีก 1 หลัง เป็นเงิน 8,108,000 บาท และต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุดอีกเป็นเงิน 288,000 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณสร้างสระน้ำแบบ 2 ให้อีก จำนวน 1 สระ เป็นเงิน 650,000 บาท
                   ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 117 ไร่ 87 ตารางวา ประกอบด้วย
                        - อาคารเรียนแบบ 106 ต. จำนวน 1 หลัง
                        - อาคารเรียนแบบ  216 ล. (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง
                        - อาคารชั่วคราว 1 หลัง 
                        - โรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง
                        - หอประชุม 1 หลัง 
                        - บ้านพักครู จำนวน 8 หลัง
                        - บ้านพักภารโรง 2 หลัง