กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนงค์ลักษณ์ สิทธิทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสายนที มั่นสลุง
ครู

นางสาวจรรยาลักษณ์ รัตนขันแสง
ครูผู้ช่วย