พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
            1.  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้  ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล
            2.  พัฒนาสภาพแวดล้อมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
            3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม และดำรงตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
            4.  พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพและทันต่อเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้า  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
            5.  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคม
            7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน

เป้าประสงค์
     1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน
           1.1  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
           1.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
           1.3  ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และ ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           1.4  ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้ รักการทำงาน และ ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
           1.5  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นไทยยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
     2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
           2.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
           2.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
           2.3   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
           2.4   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน
     3.  ด้านคุณภาพบริหารจัดการ
           3.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนิน การเทียบเคียงมาตรฐานสากล
           3.2 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
           3.3 โรงเรียนมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และ ชุมชน