กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประเสริฐ ศลสกล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกฤษณา ศลสกล
ครูชำนาญการพิเศษ