ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สมัย จำปาน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ บุญแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายจราพร พุฒคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายประโนช จันทร์เทพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ ฤกษ์ขำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด จูมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยา กัญญาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เจริญสลุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา บุญคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลชิตร์ มงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ จันทบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีย์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ ทานะมัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2564 - ปี พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.เสน่ห์ เอื้อสลุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน