กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพฤฒินันท์ แสนสุข
ครู

นางศิริรัตน์ น้อยแก้ว
ครู

นายพิศาล เพลียสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุง
ครูชำนาญการ