ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 66 เลือกตั้งประธานนักเรียน
ห้องสมุด
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
27 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
13 มิ.ย. 63 สอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.1
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา งานวิชาการ