วิสัยทัศน์ / คุณธรรมอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
          “ภายในปี 2565 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม  บุคลากรมีคุณภาพ  รักความเป็นไทยบนพื้นฐานความพอเพียง”
คุณธรรมอัตลักษณ์
“พอเพียง มีวินัย เคารพอย่างไทย ใส่ใจจิตอาสา”