วิสัยทัศน์ / คุณธรรมอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
          “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
คุณธรรมอัตลักษณ์
“พอเพียง มีวินัย เคารพอย่างไทย ใส่ใจจิตอาสา”