กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุรชัย เกตุจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชญานิษฐ์ นวลนุข
ครู

นายกิตติศักดิ์ แสงนาเรียง
ครูอัตราจ้าง