กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะนัฐ พรหมคล้าย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมะลิจันทร์ ป้องโล่ห์
ครูผู้ช่วย