รายงานประจำปี 2563
ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 420.48 KB
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.28 KB
ส่วนที่1_ข้อมูลพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.71 KB
ส่วนที่2_ผลการประเมินตนเอง_1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ส่วนที่2_ผลการประเมินตนเอง_2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ส่วนที่3_ภาคผนวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.02 KB